Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Kontrola Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 


Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Maria Fornalska — starszy specjalista oraz Tomasz Kmiecik — starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu2 przeprowadzili kontrolę w dniach od 5 do 8 października 2020 r. oraz od 27 do 28 stycznia 2021 r. w Stowarzyszeniu „Dać Pomoc" w Kościanie3, zwanym dalej ,Stowarzyszeniem". Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku publicznego prowadzącej konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.4 Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia. W związku z powyższym, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Celem Stowarzyszenia jest kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego oraz organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. 

 W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 306.010,70 zł, z tego: 295.509,10 zł z przeznaczeniem na, wskazane przez podatników, indywidualne konta podopiecznych oraz 10.501,60 zł z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji.

Środki w wysokości 295.509,10 zł przekazano na subkonta, a ich wypłata odbywała się na podstawie przedłożonych przez podopiecznych Stowarzyszenia dowodów poniesionych wydatków. Przed wypłatą środków finansowych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Zarząd Stowarzyszenia podejmował uchwałę o ich przekazaniu podopiecznym. Stowarzyszenie prowadziło 31 indywidualnych kont podopiecznych.

Stowarzyszenie przekazało podopiecznym z subkont łączną kwotę 309.112,16 zł. Środki przekazano na refundację poniesionych wydatków, która obejmowała:

-          koszty rehabilitacji, fizjoterapii, turnusów rehabilitacyjnych, badań i konsultacji

lekarskich dla podopiecznych,

-          koszty zakupu leków i suplementów dla podopiecznych,

-          koszty dojazdu na rehabilitację, fizjoterapię, badania i konsultacje lekarskie dla podopiecznych,

-          koszty zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego dla podopiecznych, zakup samochodu oraz urządzeń rehabilitacyjnych.

 

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie gromadzenie i wydatkowanie, otrzymanych przez Stowarzyszenie, środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku publicznego prowadzącej konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta).

 Ocenę pozytywną uzasadnia gromadzenie i wydatkowanie przez Stowarzyszenie środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Wojewoda Wielkopolski

 


1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zwanej dalej „ustawą". 2 Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.11.0030.155.2020.1 z 29 września 2020 r. oraz z 21 stycznia 2021 r. nr KN.11.0030.3.2021.1 3  Z siedzibą: ul. Bączkowskiego 1 1A, 64-000 Kościan (nr KRS0000064865). 4Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą został wskazany w piśmie Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie powierzenia kontroli Wojewodzie Wielkopolskiemu, (znak sprawy: DOB.NK.3820.22.9.2020.EWS).  
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax 61-854-18-36 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nkQpoznan.uw.gov.pl  www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117 

Pliki do pobrania

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.