Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Finansowanie

Stowarzyszenie „Dać Pomoc" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Okrągowego w Poznaniu w dniu 15 listopada 1999 roku. Jednak pierwsze operacje finansowe na koncie Stowarzyszenia nastąpiły dopiero w styczniu 2001 roku.

2001 r.

Wpływy
 • Wpływy ze składek członkowskich 1.137,30 zł
 • Dotacja z PCPR 29.250,00 zł
 • Dotacja z PFRON 70.000,00 zł
 • Wpływy od sponsorów 200,00 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 24,66 zł
 • Ogółem Wpływy 100.611,96 zł
Wydatki
 • środki przeznaczone na dowóz pacjentów do Ośrodka Rehabilitacyjnego (70.000,00 zł) zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Znaczący udział w wydatkach Stowarzyszenia (29.250,00 zł) stanowi??y środki z dotacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Przeznaczono je na wyposażenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej.
 • Wpływy od sponsorów (200,00 zł) wykorzystano na upominki okolicznościowe dla podopiecznych świetlicy środowiskowej.

2002 r.

Wpływy
 • Wpływy ze składek członkowskich 376,20 zł
 • Wpływy od sponsorów 1.000,00 zł
 • Dotacja z PCPR 8.000,00 zł
 • Dotacja z PFRON 55.000,00 zł
 • Dotacja na Zespół Wczesnej Interwencji 8.000,00 zł
 • Dary rzeczowe 1.000,00 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 3,41 zł
 • Ogółem Wpływy 73.873,91 zł
Wydatki
 • Cała dotacja PFRON (55.000,00 zł) wykorzystana została na finansowanie dowozu podopiecznych do Ośrodka Rehabilitacyjnego.
 • środki z PCPR (8.000,00 zł) wydatkowane zostały na wynagrodzenia personelu świetlicy.
 • Prowadzony w 2002 r. przez Stowarzyszenie Zespół Wczesnej Interwencji pochłonął wszystkie pochodzące od władz wojewódzkich środki w kwocie 8.000,00 zł.
 • Dary rzeczowe i środki finansowe od sponsorów (2.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł w postaci darów rzeczowych) posłużyły do przygotowania paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie i ich rodzin.

2003 r.

Wpływy
 • Dotacja z PCPR 10.000,00 zł
 • Dotacja z PFRON 50.000,00 zł
 • Dary rzeczowe 1.000,00 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 0,11 zł
 • Ogółem Wpływy 61.029,61 zł
Wydatki
 • Jak w latach ubiegłych, w roku 2003 środki przeznaczone przez PFRON na finansowanie dowozu pacjentów do Ośrodka Rehabilitacyjnego (50.000,00 zł) wydatkowano w całości na powyższy cel.
 • Dotacją PCPR (10.000,00 zł) przeznaczono na wynagrodzenia personelu świetlicy środowiskowej.
 • Dary rzeczowe o sponsorów wartości 1.000,00 zł, tak jak w poprzednim roku, w całości wykorzystano na pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących rodzin podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego.

2004 r.

Wpływy
 • Dotacja z PCPR 16.500,00 zł
 • Dotacja z PFRON 34.139,00 zł
 • Dary rzeczowe 2.300,00 zł
 • Wpływy ze składek członkowskich 750,00 zł
 • Wpływy od sponsorów 9.200,63 zł
 • Dary rzeczowe 2.300,00 zł
 • Dotacja na prowadzenie „Szkoły Matek" 2.000,00 zł
 • Dotacja na festyn sportowo-rekreacyjny 500,00 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 0,33 zł
 • Ogółem Wpływy 65.401,48 zł
Wydatki
 • Finansowanie dowozu pacjentów do Ośrodka Rehabilitacyjnego 34.139,00 zł.
 • Wynagrodzenia personelu świetlicy środowiskowej 16.500,00 zł.
 • Finansowanie „Szkoły Matek" 2.000,00 zł
 • Festyn sportowo-rekreacyjny 500,00 zł
 • Pomoc rzeczowa dla 10 rodzin i pomoc Żywnościowa dla 25 rodzin ogółem 11.500,00 zł

2005 r.

Wpływy
 • Dotacja z PCPR 10.000,00 zł
 • Dotacja z PFRON 34.000,00 zł
 • Dary rzeczowe 1.300,00 zł
 • Dotacja Wojewody Wielkopolskiego 600,00 zł
 • Wpłaty rodziców na dowóz na rehabilitacją 9.075,18 zł
 • Wpływy od sponsorów 873,05 zł
 • Składki członkowskie 462,00 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 0,52 zł
 • Ogółem Wpływy 56.932,98 zł
Wydatki
 • W roku 2005 Wpływy wyniosły 56.932,98 zł.
 • Najwięcej środków pochodziło od PFRON. Była to kwota 34.000,00 zł przeznaczona w całości na finansowanie dowozu pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego na zajęcia rehabilitacyjne.
 • PCPR dotowało działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie kwotą 10.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia personelu świetlicy.
 • Część rodziców dzieci podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego współfinansowało dowóz swoich dzieci na zajęcia rehabilitacyjne, Wpłacając na ten cel łączną sumą 9.075,18 zł. Kwota ta została wykorzystana zgodnie z intencją Wpłacających.
 • środki przekazane Stowarzyszeniu przez sponsorów (873,05 zł), zostały wykorzystane na pomoc rzeczową dla potrzebujących.
 • Wojewoda Wielkopolski dotować akcją organizacji paczek gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących rodzin podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie kwotą 600,00 zł. Całą tą kwotą wykorzystano na powyższy cel.
 • Bank Żywności i sponsorzy ofiarowali pomoc rzeczową na akcją organizacji paczek gwiazdkowych. Dary warte 1.300,00 zł ofiarowano w całości najbardziej potrzebującym, najuboższym podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie i ich rodzinom.

2006 r.

Wpływy
 • Dotacja z PFRON oraz Wpłaty rodziców 52.226,21 zł
 • Dotacja z PCPR na świetlicą 10.300,00 zł
 • Dotacja na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej 2.300,00 zł
 • Dotacja Starosty Kościańskiego ze środków PFRON 1.194,40 zł
 • Dotacja Wojewody Wielkopolskiego 800,00 zł
 • Wpływy od sponsorów 3.149,90 zł
 • Składki członkowskie 1.044,00 zł
 • Ogółem Wpływy 70.914,51 zł
Wydatki
 • 52.226,21 zł na finansowanie dowozu na rehabilitacją dzieci i Młodzieży pochodziło z dotacji PFRON oraz z Wpłat rodziców. Z czego środki PFRON przeznaczone na ten cel to 25.000,00 zł, a pozostała kwota (27.226,21 zł) to Wpłaty rodziców. Wpłacone środki w całości wykorzystano na finansowanie dowozu.
 • 10.300,00 zł to dotacja PCPR na prowadzenie świetlicy środowiskowej. W całości wykorzystana na wynagrodzenia personelu świetlicy.
 • 800,00 zł to dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na akcją organizacji paczek gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących rodzin podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Cała kwota dotacji przeznaczona została na powyższy cel.
 • Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył 2.300,00 zł na prowadzenie przez Stowarzyszenie programu gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas czwartych Kościańskich szkół podstawowych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia specjalistów biorących udział w programie.
 • Dzięki dotacji ze środków PFRON otrzymanych od Starosty Kościańskiego, Stowarzyszenie sfinansowało pacjentom Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz podopiecznym świetlicy środowiskowej wycieczką do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl poświęcony Świątom Bożego Narodzenia.
 • Sponsorzy w 2006 roku przekazali na rzecz Stowarzyszenia kwotą 3.149,90 zł. Całą kwotą wykorzystano na pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących.

2007 r.

Wpływy
 • Dotacja z PFRON 36.480,00 zł
 • Dotacja z PCPR 10.000,00 zł
 • Przychody od darczyńców 20.195,15 zł
 • Składki członkowskie 974,00 zł
 • Ogółem Wpływy 67.649,15 zł
Wydatki
 • środki z dotacji PFRON na dowóz podopiecznych do Ośrodka Rehabilitacyjne w wysoKości 36.480,00 zł zostały w całości wydatkowane na powyższy cel.
 • środki z dotacji na prowadzenie świetlicy środowiskowej pochodząca z PCPR w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia personelu świetlicy środowiskowej.
 • Przychody od różnych darczyńców w kwocie 20.195,15 zł wykorzystano na pomoc rzeczową dla podopiecznych świetlicy środowiskowej i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.


2008 r.

Wpływy
 • Dotacja z PFRON 21.992,00 zł
 • Dotacja z PCPR 10.000,00 zł
 • Składki członkowskie 556,00 zł
 • Przychody od darczy??ców 9.148,48 zł
 • Odsetki na rachunku bankowym 14,17 zł
 • Ogółem Wpływy 41.710,65 zł
Wydatki
 • PFRON po raz ostatni dotować dowóz dzieci i m??odzie?? do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie kwotą 21.992,00 zł. Suma ta w całości została wykorzystana na sfinansowanie dowozu.
 • PCPR po raz ostatni dotowało prowadzenie przez Stowarzyszenie świetlicy środowiskowej kwotą 10.000,00 zł. Środki w całości wykorzystano na wynagrodzenia personelu świetlicy.
 • Środki od darczyńców (9.148,48 zł) Stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc rzeczową dla potrzebujących.

2009 r.

Wpływy
 • Dotacja Burmistrza Miasta Kościana 1.500,00 zł
 • Wpływy od sponsorów 4.000,00 zł
 • Składki członkowskie 886,00 zł
 • Darowizna na wózek dla Natalii 900,00 zł
 • Ogółem Wpływy 7.286,00 zł
Wydatki
 • Wycofanie się Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie z programu finansowania świetlicy środowiskowej postawiło pod wielkim znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie świetlicy. Jednak dzięki staraniom członków Stowarzyszenia udało się pozyskać na ten cel pewne środki.
 • Burmistrz Miasta Kościana dotować prowadzenie świetlicy środowiskowej kwotą 1.500,00 zł.
 • Sponsorzy ofiarowali 4.000,00 zł. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu świetlicy środowiskowej.

2010 r.

Wpływy
 • Dotacja Burmistrza Miasta Kościana na prowadzenie świetlicy środowiskowej to 1.500,00 zł.
Wydatki
 • 1.500 zł wynagrodzenia personelu świetlicy środowiskowej za pierwszy kwartał 2010 r.
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.