Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Historia działalności

Stowarzyszenie „Dać Pomoc" działa od 1999 roku. Zostało powołane do życia przez personel Ośrodka Reha bilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie oraz rodziców podopiecznych tegoż Ośrodka. Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Używając języka bardzo oficjalnego i fachowego można powiedzieć, że stowarzyszenie podejmuje zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W 2000 roku Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o przyznanie środków finansowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co umożliwiło otwarcie świetlicy, w ramach której kilkanaście dzieci z niewydolnych wychowawczo rodzin może korzystać z pomocy w nauce (pomoc w odrabianiu zadań domowych, opieka pedagogiczna), z różnych form terapii (terapia zajęciowa, ćwiczenia korekcyjno-kompenscyjne, pomoc psychologiczna i logopedyczna) oraz z różnych form spędzania czasu wolnego (gry i zabawy ruchowe, wyjazdy na pływalnię, gry komputerowe oraz gry i zabawy świetlicowe). Świetlica działa na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Od maja 2001 roku, dzięki pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 2008 roku, Stowarzyszenie finansowało dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie około 50 pacjentów z 8 gmin województwa wielkopolskiego na zajęcia rehabilitacyjne (kinezyterapia, masaż, terapia zajęciowa, psychologiczna, logopedyczna, zajęcia pedagogiczne) i lekcyjne.

Podopieczni świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dać Pomoc" niejednokrotnie korzystali z organizowanych przez członków Stowarzyszenia wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz z wczasów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

W ramach działalności świetlicy środowiskowej organizowane są spotkania opłatkowe połączone z wręczaniem podopiecznym świetlicy prezentów gwiazdkowych.

W 2002 roku Stowarzyszenie „Dać Pomoc" dzięki pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu sfinansowało działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji dla najmłodszych, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, pacjentów.

W roku 2004, po uzyskaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, Stowarzyszenie stworzyło „Szkołę Matek", której zadaniem było wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana pomoc skierowana do tych rodzin.

Członkowie Stowarzyszenia utworzyli samopomocową Grupę Wsparcia. Spotkania Grupy odbywają się cyklicznie do dziś.

Również w roku 2004 Stowarzyszenie zorganizowało festyn sportowo-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, którego uczestnikami byli podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie i osoby nie zrzeszone.

Przy wydatnej pomocy sponsorów i Banku Ĺťywności, Stowarzyszenie zorganizowało dla 10 rodzin pomoc rzeczową i pomoc żywnościową dla 25 rodzin.

Dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku) udało się zorganizować paczki gwiazdkowe dla najbardziej potrzebujących, najuboższych podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie i ich rodzin.

15 styczna 2009 Stowarzyszenie "Dać Pomoc" uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064865.

W związku z tym, że we wrześniu 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło decyzję o nie przeprowadzaniu konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w roku 2009, Stowarzyszenie wystąpiło do Burmistrza Kościana z prośbą o pomoc w finansowaniu zadania, jakim jest prowadzenia świetlicy środowiskowej. Burmistrz Kościana wsparł działalność świetlicy od stycznia do marca 2009 r.. Środki umożliwiające prowadzenie świetlicy do końca 2009 r. pochodziły od sponsorów.

W 2009 roku Stowarzyszenie pomogło rodzinie dziecka obciążonego mózgowym porażeniem dziecięcym w pozyskaniu i zgromadzeniu środków finansowych na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego. Zgromadzone na koncie Stowarzyszenia środki na zakup wózka, wpłacane przez sponsorów, wykorzystane zostaną w roku 2010.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.